headerimg

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Publicznym Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

§ 1.

 1. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie art. 44p ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) w sposób określony w  § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 ze zm.). Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.
 2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

§ 2.

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Czas trwania projektu powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.
 3. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 3.

 1. Do 30 września każdego roku szkolnego wychowawca klasy I informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) w sposób ogólny o obowiązku realizacji projektu edukacyjnego w okresie nauki w gimnazjum, w tym o możliwości proponowania tematyki projektu przez uczniów
  i rodziców
 2. Do 30 września każdego roku szkolnego wychowawca klasy II informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 3. „Regulamin realizacji projektów edukacyjnych” udostępnia się na stronie internetowej szkoły oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń dyrektora szkoły.

§ 4.

 1. Do 30 września każdego roku szkolnego każdy zespół przedmiotowy przedstawia dyrektorowi co najmniej trzy tematy projektów. Tematyka może uwzględniać propozycje złożone przez uczniów, rodziców
 2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 3. Zatwierdzone tematy projektów udostępnia się na stronie internetowej szkoły, w bibliotece oraz przekazuje wychowawcom klas II w pierwszym tygodniu października.

§ 5.

 1. Do 15 października każdego roku szkolnego wychowawcy klas II przeprowadzają spotkania
  z uczniami, prezentując tematy projektów, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
 3. Uczniowie na zasadzie dobrowolności tworzą zespoły projektowe. Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien liczyć 4 – 5 uczniów chyba, że opiekun zdecyduje inaczej.
 4. Ten sam temat projektu może być wybrany przez kilka zespołów uczniowskich za zgodą opiekuna projektu.
 5. W przypadku, gdy uczeń:

a)      nie zdecyduje o wyborze tematu,

b)      nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c)      nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) wychowawca
niezwłocznie włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 6.

 1. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, w czasie którego opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają:

a)      czas realizacji projektu,

b)      formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)      podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d)      kryteria oceny projektu,

e)      sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

§ 7.

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu
  i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem projektu, do pomocy uczniom.
 3. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art., 42 ust. 2 pkt 2) ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)
 4. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów
  i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 8.

 1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem gimnazjum.
 2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
 3. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

§ 9.

 1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
 2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
 3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył(a) / nie uczestniczył(a) w realizacji projektu, który jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.
 5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
 6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
 7. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu po obejrzeniu prezentacji i zasięgnięciu słownej opinii opiekuna projektu dotyczącej oceny zaangażowania ucznia w realizacje projektu.

§ 10.

W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie wskazują do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 11.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§ 12.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 2. W przypadku zwolnienia na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

Nowelizacja: 13.09.2016 r.

Related Articles

Copyright © 2022 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2022 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme